Albania Holidays 2024 and Observances 2024

Get here the updated list of Albania Holidays 2024 and Observances 2024.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, સોમવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
2 જાન્યુઆરી, મંગળવાર New Year’s Day / Day 2 રાાષ્ટ્રીય રજા
14 ફેબ્રુઆરી, બુધવાર Valentine’s Day તહેવાર
8 માર્ચ, શુક્રવાર Mother’s Day તહેવાર
14 માર્ચ, ગુરૂવાર Summer Day રાાષ્ટ્રીય રજા
22 માર્ચ, શુક્રવાર Nevruz Day રાાષ્ટ્રીય રજા
29 માર્ચ, શુક્રવાર Good Friday તહેવાર
30 માર્ચ, શનિવાર Holy Saturday તહેવાર
31 માર્ચ, રવિવાર Easter Sunday રાાષ્ટ્રીય રજા
1 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday તહેવાર
10 એપ્રિલ, બુધવાર Eid al-Fitr રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, બુધવાર International Worker’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
3 મે, શુક્રવાર Good Friday/Orthodox તહેવાર, રૂઢિવાદી
4 મે, શનિવાર Easter Saturday/Orthodox તહેવાર, રૂઢિવાદી
5 મે, રવિવાર Easter Sunday/Orthodox રાષ્ટ્રીય રજા, રૂઢિવાદી
6 મે, સોમવાર Easter Monday/Orthodox તહેવાર, રૂઢિવાદી
16 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
17 જૂન, સોમવાર Feast of the Sacrifice રાાષ્ટ્રીય રજા
5 સપ્ટેમ્બર, ગુરૂવાર Mother Teresa Beatification Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ઑક્ટોબર, ગુરૂવાર Halloween તહેવાર
28 નવેમ્બર, ગુરૂવાર Flag and Independence Day રાાષ્ટ્રીય રજા
29 નવેમ્બર, શુક્રવાર Liberation Day રાાષ્ટ્રીય રજા
9 ડિસેમ્બર, સોમવાર National Youth Day રાાષ્ટ્રીય રજા
24 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, મંગળવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ