Albania Holidays 2024 and Observances 2024

Get here the updated list of Albania Holidays 2024 and Observances 2024.

తేదీ పేరు ప్రకారం
1 జనవరి, సోమవారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
2 జనవరి, మంగళవారం New Year’s Day / Day 2 జాతీయ సెలవు
14 ఫిబ్రవరి, బుధవారం Valentine’s Day ఆచారము
8 మార్చి, శుక్రవారం Mother’s Day ఆచారము
14 మార్చి, గురువారం Summer Day జాతీయ సెలవు
22 మార్చి, శుక్రవారం Nevruz Day జాతీయ సెలవు
29 మార్చి, శుక్రవారం Good Friday ఆచారము
30 మార్చి, శనివారం Holy Saturday ఆచారము
31 మార్చి, ఆదివారం Easter Sunday జాతీయ సెలవు
1 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday ఆచారము
10 ఏప్రిల్, బుధవారం Eid al-Fitr జాతీయ సెలవు
1 మే, బుధవారం International Worker’s Day జాతీయ సెలవు
3 మే, శుక్రవారం Good Friday/Orthodox ఆచారాలు,సాంప్రదాయములు
4 మే, శనివారం Easter Saturday/Orthodox ఆచారాలు,సాంప్రదాయములు
5 మే, ఆదివారం Easter Sunday/Orthodox జాతీయ సెలవు ,సంప్రదాయములు
6 మే, సోమవారం Easter Monday/Orthodox ఆచారాలు,సాంప్రదాయములు
16 జూన్, ఆదివారం Father’s Day ఆచారము
17 జూన్, సోమవారం Feast of the Sacrifice జాతీయ సెలవు
5 సెప్టెంబర్, గురువారం Mother Teresa Beatification Day జాతీయ సెలవు
31 అక్టోబర్, గురువారం Halloween ఆచారము
28 నవంబర్, గురువారం Flag and Independence Day జాతీయ సెలవు
29 నవంబర్, శుక్రవారం Liberation Day జాతీయ సెలవు
9 డిసెంబర్, సోమవారం National Youth Day జాతీయ సెలవు
24 డిసెంబర్, మంగళవారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, బుధవారం Christmas Day జాతీయ సెలవు
31 డిసెంబర్, మంగళవారం New Year’s Eve ఆచారము

సెలవలు మరియు ఆచారాలు చుడండి