അമേരിക്ക കലണ്ടർ 2020

1 ജനുവരി, ബുധന്‍ New Year’s Day ഫെഡറൽ അവധി ദിനം
20 ജനുവരി, തിങ്കള്‍ Martin Luther King Jr. Day ഫെഡറൽ അവധി ദിനം
14 ഫബ്രുവരി, വെള്ളി Valentine’s Day ആചാരം
17 ഫബ്രുവരി, തിങ്കള്‍ Presidents’ Day ഫെഡറൽ അവധി ദിനം / സംസ്ഥാന അവധി ദിനം
17 മാർച്ച്, ചൊവ്വ St. Patrick’s Day ആചാരം, ക്രിസ്ത്യൻ
12 ഏപ്രിൽ, ഞായർ Easter Sunday ആചാരം, ക്രിസ്ത്യൻ
13 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Easter Monday ആചാരം, ക്രിസ്ത്യൻ
5 മെയ്, ചൊവ്വ Cinco de Mayo ആചാരം
10 മെയ്, ഞായർ Mother’s Day ആചാരം
25 മെയ്, തിങ്കള്‍ Memorial Day ഫെഡറൽ അവധി ദിനം
21 ജൂൺ, ഞായർ Father’s Day ആചാരം
4 ജൂലയി, ശനി Independence Day ഫെഡറൽ അവധി ദിനം
15 ജൂലയി, ബുധന്‍ Tax Day ആചാരം
7 സെപ്റ്റംബർ, തിങ്കള്‍ Labor Day ഫെഡറൽ അവധി ദിനം
12 ഒക്റ്റോബർ, തിങ്കള്‍ Columbus Day ഫെഡറൽ അവധി ദിനം
25 ഒക്റ്റോബർ, ഞായർ Mother-in-Law Day ഇതര അവധിക്കാലം
31 ഒക്റ്റോബർ, ശനി Halloween ആചാരം
3 നവംബർ, ചൊവ്വ Election Day ആചാരം
11 നവംബർ, ബുധന്‍ Veterans Day ഫെഡറൽ അവധി ദിനം
26 നവംബർ, വ്യാഴം Thanksgiving Day ഫെഡറൽ അവധി ദിനം
27 നവംബർ, വെള്ളി Black Friday ആചാരം
24 ഡിസംബർ, വ്യാഴം Christmas Eve ആചാരം, ക്രിസ്ത്യൻ
25 ഡിസംബർ, വെള്ളി Christmas Day ഫെഡറൽ അവധി ദിനം
31 ഡിസംബർ, വ്യാഴം New Year’s Eve സംസ്ഥാന അവധി ദിനം, ആചാരം