સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા કલેેન્ડર 2020

1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day ફેડરલ રજાઓ
20 જાન્યુઆરી, સોમવાર Martin Luther King Jr. Day ફેડરલ રજાઓ
14 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Valentine’s Day તહેવાર
17 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Presidents’ Day ફેડરલ રજાઓ / રાજ્ય રજાઓ
17 માર્ચ, મંગળવાર St. Patrick’s Day ઇસાઈ, તહેવાર
12 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
13 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday ઇસાઈ, તહેવાર
5 મે, મંગળવાર Cinco de Mayo તહેવાર
10 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
25 મે, સોમવાર Memorial Day ફેડરલ રજાઓ
21 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
4 જુલાઈ, શનિવાર Independence Day ફેડરલ રજાઓ
15 જુલાઈ, બુધવાર Tax Day તહેવાર
7 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર Labor Day ફેડરલ રજાઓ
12 ઑક્ટોબર, સોમવાર Columbus Day ફેડરલ રજાઓ
25 ઑક્ટોબર, રવિવાર Mother-in-Law Day વૈક્લપિક રજા
31 ઑક્ટોબર, શનિવાર Halloween તહેવાર
3 નવેમ્બર, મંગળવાર Election Day તહેવાર
11 નવેમ્બર, બુધવાર Veterans Day ફેડરલ રજાઓ
26 નવેમ્બર, ગુરૂવાર Thanksgiving Day ફેડરલ રજાઓ
27 નવેમ્બર, શુક્રવાર Black Friday તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Eve ઇસાઈ, તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Day ફેડરલ રજાઓ
31 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર New Year’s Eve રાજ્ય રજાઓ, તહેવાર