ரஷ்யா காலேண்டர் 2020

1 ஜனவரி, புதன் கிழமை New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
2 ஜனவரி, வியாழன் கிழமை New Year Holiday தேசிய விடுமுறை
3 ஜனவரி, வெள்ளி கிழமை New Year Holiday தேசிய விடுமுறை
6 ஜனவரி, திங்கள் கிழமை New Year Holiday தேசிய விடுமுறை
7 ஜனவரி, செவ்வாய் கிழமை Orthodox Christmas Day தேசிய விடுமுறை, வைதீகமான
8 ஜனவரி, புதன் கிழமை New Year Holiday தேசிய விடுமுறை
14 ஜனவரி, செவ்வாய் கிழமை Old New Year அனுசரிப்புகள்
14 பிப்ரவரி, வெள்ளி கிழமை Valentine’s Day அனுசரிப்புகள்
23 பிப்ரவரி, ஞாயிற்று கிழமை Defender of the Fatherland Day தேசிய விடுமுறை
27 பிப்ரவரி, வியாழன் கிழமை Special Operations Forces Day அனுசரிப்புகள்
8 மார்ச், ஞாயிற்று கிழமை International Women’s Day தேசிய விடுமுறை
22 மார்ச், ஞாயிற்று கிழமை Isra and Mi’raj முஸ்லீம்
24 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Ramadan starts முஸ்லீம்
1 மே, வெள்ளி கிழமை Spring and Labor Day தேசிய விடுமுறை
9 மே, சனி கிழமை Victory Day தேசிய விடுமுறை
19 மே, செவ்வாய் கிழமை Lailat al-Qadr முஸ்லீம்
24 மே, ஞாயிற்று கிழமை Eid al-Fitr முஸ்லீம்
12 ஜூன், வெள்ளி கிழமை Russia Day தேசிய விடுமுறை
31 ஜூலை, வெள்ளி கிழமை Eid al-Adha முஸ்லீம்
20 ஆகஸ்ட், வியாழன் கிழமை Muharram முஸ்லீம்
1 செப்டம்பர், செவ்வாய் கிழமை Day of Knowledge அனுசரிப்புகள்
29 அக்டோபர், வியாழன் கிழமை The Prophet’s Birthday முஸ்லீம்
4 நவம்பர், புதன் கிழமை Unity Day தேசிய விடுமுறை