പോളണ്ട് കലണ്ടർ 2020

1 ജനുവരി, ബുധന്‍ New Year’s Day ദേശീയ അവധി ദിനം
6 ജനുവരി, തിങ്കള്‍ Epiphany ദേശീയ അവധി ദിനം
14 ഫബ്രുവരി, വെള്ളി Valentine’s Day ആചാരം
10 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday ആചാരം
11 ഏപ്രിൽ, ശനി Holy Saturday ആചാരം
12 ഏപ്രിൽ, ഞായർ Easter Sunday ദേശീയ അവധി ദിനം
13 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Easter Monday ദേശീയ അവധി ദിനം
1 മെയ്, വെള്ളി Labor Day / May Day ദേശീയ അവധി ദിനം
2 മെയ്, ശനി Day of the Flag ആചാരം
3 മെയ്, ഞായർ Constitution Day ദേശീയ അവധി ദിനം
26 മെയ്, ചൊവ്വ Mother’s Day ആചാരം
31 മെയ്, ഞായർ Whit Sunday ദേശീയ അവധി ദിനം
11 ജൂൺ, വ്യാഴം Corpus Christi ദേശീയ അവധി ദിനം
23 ജൂൺ, ചൊവ്വ Father’s Day ആചാരം
15 ഓഗസ്റ്റ്, ശനി Assumption of Mary ദേശീയ അവധി ദിനം
1 നവംബർ, ഞായർ All Saint’s Day ദേശീയ അവധി ദിനം
11 നവംബർ, ബുധന്‍ Independence Day ദേശീയ അവധി ദിനം
24 ഡിസംബർ, വ്യാഴം Christmas Eve ആചാരം
25 ഡിസംബർ, വെള്ളി Christmas Day ദേശീയ അവധി ദിനം
26 ഡിസംബർ, ശനി Second Day of Christmas ദേശീയ അവധി ദിനം
31 ഡിസംബർ, വ്യാഴം New Year’s Eve ആചാരം