ಪೋಲೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2020

1 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
6 ಜನವರಿ, ಸೋಮವಾರ Epiphany ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
10 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಹಬ್ಬ
11 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Holy Saturday ಹಬ್ಬ
12 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
13 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ Labor Day / May Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
2 ಮೇ, ಶನಿವಾರ Day of the Flag ಹಬ್ಬ
3 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Constitution Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
26 ಮೇ, ಮಂಗಳವಾರ Mother’s Day ಹಬ್ಬ
31 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Whit Sunday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
11 ಜೂನ್, ಗುರುವಾರ Corpus Christi ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
23 ಜೂನ್, ಮಂಗಳವಾರ Father’s Day ಹಬ್ಬ
15 ಆಗಸ್ಟ್, ಶನಿವಾರ Assumption of Mary ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ನವೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ All Saint’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
11 ನವೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ Independence Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Christmas Eve ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Christmas Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Second Day of Christmas ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ