మలేషియా క్యాలెండరు 2020

1 జనవరి, బుధవారం New Year’s Day రాష్ట్ర సెలవు
14 జనవరి, మంగళవారం Birthday of Yang di-Pertuan Besar రాష్ట్ర సెలవు
25 జనవరి, శనివారం Chinese Lunar New Year’s Day ఫెడరల్ పబ్లిక్ సెలవు
1 ఫిబ్రవరి, శనివారం Federal Territory Day ఫెడరల్ భూభాగ సెలవు
14 ఫిబ్రవరి, శుక్రవారం Valentine’s Day ఆచారము
26 ఫిబ్రవరి, బుధవారం Second day of Chinese Lunar New Year ఫెడరల్ పబ్లిక్ సెలవు
4 మార్చి, బుధవారం Anniversary of the coronation of the Sultan of Terengganu రాష్ట్ర సెలవు
22 మార్చి, ఆదివారం Isra and Mi’raj రాష్ట్ర సెలవు
23 మార్చి, సోమవారం Birthday of the Sultan of Johor రాష్ట్ర సెలవు
10 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday రాష్ట్ర సెలవు
12 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday ఆచారము
15 ఏప్రిల్, బుధవారం Declaration of Malacca as Historical City రాష్ట్ర సెలవు
24 ఏప్రిల్, శుక్రవారం First Day of Ramadan రాష్ట్ర సెలవు
26 ఏప్రిల్, ఆదివారం Birthday of the Sultan of Terengganu రాష్ట్ర సెలవు
1 మే, శుక్రవారం Labour Day ఫెడరల్ పబ్లిక్ సెలవు
7 మే, గురువారం Pahang State Holiday ఫెడరల్ పబ్లిక్ సెలవు
10 మే, ఆదివారం Nuzul Al-Quran రాష్ట్ర సెలవు
24 మే, ఆదివారం Hari Raya Puasa ఫెడరల్ పబ్లిక్ సెలవు
25 మే, సోమవారం Hari Raya Puasa Day 2 ఫెడరల్ పబ్లిక్ సెలవు
30 మే, శనివారం Harvest Festival రాష్ట్ర సెలవు
31 మే, ఆదివారం Second Day of Harvest Festival రాష్ట్ర సెలవు
1 జూన్, సోమవారం Gawai Dayak రాష్ట్ర సెలవు
2 జూన్, మంగళవారం Gawai Dayak Holiday రాష్ట్ర సెలవు
8 జూన్, సోమవారం The Yang di-Pertuan Agong’s Birthday ఫెడరల్ పబ్లిక్ సెలవు
7 జూ, మంగళవారం George Town World Heritage City Day రాష్ట్ర సెలవు
11 జూ, శనివారం Penang Governor’s Birthday రాష్ట్ర సెలవు
17 జూ, శుక్రవారం Birthday of the Raja of Perlis రాష్ట్ర సెలవు
22 జూ, బుధవారం Sarawak Independence Day రాష్ట్ర సెలవు
31 జూ, శుక్రవారం Hari Raya Haji ఫెడరల్ పబ్లిక్ సెలవు
1 ఆగస్టు, శనివారం Hari Raya Haji / Day 2 సామాన్య స్థానిక సెలవు
20 ఆగస్టు, గురువారం Muharram / New Year ఫెడరల్ పబ్లిక్ సెలవు
31 ఆగస్టు, సోమవారం Malaysia’s National Day ఫెడరల్ పబ్లిక్ సెలవు
16 సెప్టెంబర్, బుధవారం Malaysia Day ఫెడరల్ పబ్లిక్ సెలవు
24 సెప్టెంబర్, గురువారం Almarhum Sultan Iskandar Hol Day సామాన్య స్థానిక సెలవు
3 అక్టోబర్, శనివారం Birthday of the Governor of Sabah సామాన్య స్థానిక సెలవు
9 అక్టోబర్, శుక్రవారం Birthday of the Governor of Malacca సామాన్య స్థానిక సెలవు
10 అక్టోబర్, శనివారం Birthday of the Governor of Sarawak సామాన్య స్థానిక సెలవు
24 అక్టోబర్, శనివారం Birthday of the Sultan of Pahang సామాన్య స్థానిక సెలవు
29 అక్టోబర్, గురువారం The Prophet Muhammad’s Birthday ఫెడరల్ పబ్లిక్ సెలవు
6 నవంబర్, శుక్రవారం Birthday of the Sultan of Perak సామాన్య స్థానిక సెలవు
11 నవంబర్, బుధవారం Birthday of the Sultan of Kelantan సామాన్య స్థానిక సెలవు
11 నవంబర్, బుధవారం Birthday of the Sultan of Selangor సామాన్య స్థానిక సెలవు
12 నవంబర్, గురువారం Birthday of the Sultan of Kelantan / Day 2 సామాన్య స్థానిక సెలవు
24 డిసెంబర్, గురువారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Day ఫెడరల్ పబ్లిక్ సెలవు
31 డిసెంబర్, గురువారం New Year’s Eve ఆచారము