జనవరి 2020 క్యాలెండరు - మలేషియా

1 జనవరి, బుధవారం New Year’s Day రాష్ట్ర సెలవు
14 జనవరి, మంగళవారం Birthday of Yang di-Pertuan Besar రాష్ట్ర సెలవు
25 జనవరి, శనివారం Chinese Lunar New Year’s Day ఫెడరల్ పబ్లిక్ సెలవు