ಮಲೇಷ್ಯಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2020

1 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ New Year’s Day ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
14 ಜನವರಿ, ಮಂಗಳವಾರ Birthday of Yang di-Pertuan Besar ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
25 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ Chinese Lunar New Year’s Day ಫೆಡರಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನ
1 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶನಿವಾರ Federal Territory Day ಫೆಡರಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಜೆ
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
26 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಬುಧವಾರ Second day of Chinese Lunar New Year ಫೆಡರಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನ
4 ಮಾರ್ಚ್, ಬುಧವಾರ Anniversary of the coronation of the Sultan of Terengganu ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
22 ಮಾರ್ಚ್, ಭಾನುವಾರ Isra and Mi’raj ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
23 ಮಾರ್ಚ್, ಸೋಮವಾರ Birthday of the Sultan of Johor ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
10 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
12 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ಹಬ್ಬ
15 ಏಪ್ರಿಲ್, ಬುಧವಾರ Declaration of Malacca as Historical City ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
24 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ First Day of Ramadan ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
26 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Birthday of the Sultan of Terengganu ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ Labour Day ಫೆಡರಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನ
7 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Pahang State Holiday ಫೆಡರಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನ
10 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Nuzul Al-Quran ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
24 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Hari Raya Puasa ಫೆಡರಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನ
25 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Hari Raya Puasa Day 2 ಫೆಡರಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನ
30 ಮೇ, ಶನಿವಾರ Harvest Festival ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
31 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Second Day of Harvest Festival ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
1 ಜೂನ್, ಸೋಮವಾರ Gawai Dayak ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
2 ಜೂನ್, ಮಂಗಳವಾರ Gawai Dayak Holiday ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
8 ಜೂನ್, ಸೋಮವಾರ The Yang di-Pertuan Agong’s Birthday ಫೆಡರಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನ
7 ಜುಲೈ, ಮಂಗಳವಾರ George Town World Heritage City Day ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
11 ಜುಲೈ, ಶನಿವಾರ Penang Governor’s Birthday ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
17 ಜುಲೈ, ಶುಕ್ರವಾರ Birthday of the Raja of Perlis ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
22 ಜುಲೈ, ಬುಧವಾರ Sarawak Independence Day ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
31 ಜುಲೈ, ಶುಕ್ರವಾರ Hari Raya Haji ಫೆಡರಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನ
1 ಆಗಸ್ಟ್, ಶನಿವಾರ Hari Raya Haji / Day 2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನ
20 ಆಗಸ್ಟ್, ಗುರುವಾರ Muharram / New Year ಫೆಡರಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನ
31 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ Malaysia’s National Day ಫೆಡರಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನ
16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ Malaysia Day ಫೆಡರಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನ
24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Almarhum Sultan Iskandar Hol Day ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನ
3 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ Birthday of the Governor of Sabah ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನ
9 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Birthday of the Governor of Malacca ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನ
10 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ Birthday of the Governor of Sarawak ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನ
24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ Birthday of the Sultan of Pahang ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನ
29 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಗುರುವಾರ The Prophet Muhammad’s Birthday ಫೆಡರಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನ
6 ನವೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Birthday of the Sultan of Perak ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನ
11 ನವೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ Birthday of the Sultan of Kelantan ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನ
11 ನವೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ Birthday of the Sultan of Selangor ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನ
12 ನವೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Birthday of the Sultan of Kelantan / Day 2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Christmas Eve ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Christmas Day ಫೆಡರಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ