મલેશિયા કલેેન્ડર 2020

1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day રાજ્ય રજાઓ
14 જાન્યુઆરી, મંગળવાર Birthday of Yang di-Pertuan Besar રાજ્ય રજાઓ
25 જાન્યુઆરી, શનિવાર Chinese Lunar New Year’s Day સંઘીય સાર્વજનિક રજા
1 ફેબ્રુઆરી, શનિવાર Federal Territory Day સંધીય ક્ષેત્ર ની રજા
14 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Valentine’s Day તહેવાર
26 ફેબ્રુઆરી, બુધવાર Second day of Chinese Lunar New Year સંઘીય સાર્વજનિક રજા
4 માર્ચ, બુધવાર Anniversary of the coronation of the Sultan of Terengganu રાજ્ય રજાઓ
22 માર્ચ, રવિવાર Isra and Mi’raj રાજ્ય રજાઓ
23 માર્ચ, સોમવાર Birthday of the Sultan of Johor રાજ્ય રજાઓ
10 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday રાજ્ય રજાઓ
12 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
15 એપ્રિલ, બુધવાર Declaration of Malacca as Historical City રાજ્ય રજાઓ
24 એપ્રિલ, શુક્રવાર First Day of Ramadan રાજ્ય રજાઓ
26 એપ્રિલ, રવિવાર Birthday of the Sultan of Terengganu રાજ્ય રજાઓ
1 મે, શુક્રવાર Labour Day સંઘીય સાર્વજનિક રજા
7 મે, ગુરૂવાર Pahang State Holiday સંઘીય સાર્વજનિક રજા
10 મે, રવિવાર Nuzul Al-Quran રાજ્ય રજાઓ
24 મે, રવિવાર Hari Raya Puasa સંઘીય સાર્વજનિક રજા
25 મે, સોમવાર Hari Raya Puasa Day 2 સંઘીય સાર્વજનિક રજા
30 મે, શનિવાર Harvest Festival રાજ્ય રજાઓ
31 મે, રવિવાર Second Day of Harvest Festival રાજ્ય રજાઓ
1 જૂન, સોમવાર Gawai Dayak રાજ્ય રજાઓ
2 જૂન, મંગળવાર Gawai Dayak Holiday રાજ્ય રજાઓ
8 જૂન, સોમવાર The Yang di-Pertuan Agong’s Birthday સંઘીય સાર્વજનિક રજા
7 જુલાઈ, મંગળવાર George Town World Heritage City Day રાજ્ય રજાઓ
11 જુલાઈ, શનિવાર Penang Governor’s Birthday રાજ્ય રજાઓ
17 જુલાઈ, શુક્રવાર Birthday of the Raja of Perlis રાજ્ય રજાઓ
22 જુલાઈ, બુધવાર Sarawak Independence Day રાજ્ય રજાઓ
31 જુલાઈ, શુક્રવાર Hari Raya Haji સંઘીય સાર્વજનિક રજા
1 ઑગસ્ટ, શનિવાર Hari Raya Haji / Day 2 સામાન્ય સ્થાનિક રજા
20 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર Muharram / New Year સંઘીય સાર્વજનિક રજા
31 ઑગસ્ટ, સોમવાર Malaysia’s National Day સંઘીય સાર્વજનિક રજા
16 સપ્ટેમ્બર, બુધવાર Malaysia Day સંઘીય સાર્વજનિક રજા
24 સપ્ટેમ્બર, ગુરૂવાર Almarhum Sultan Iskandar Hol Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
3 ઑક્ટોબર, શનિવાર Birthday of the Governor of Sabah સામાન્ય સ્થાનિક રજા
9 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર Birthday of the Governor of Malacca સામાન્ય સ્થાનિક રજા
10 ઑક્ટોબર, શનિવાર Birthday of the Governor of Sarawak સામાન્ય સ્થાનિક રજા
24 ઑક્ટોબર, શનિવાર Birthday of the Sultan of Pahang સામાન્ય સ્થાનિક રજા
29 ઑક્ટોબર, ગુરૂવાર The Prophet Muhammad’s Birthday સંઘીય સાર્વજનિક રજા
6 નવેમ્બર, શુક્રવાર Birthday of the Sultan of Perak સામાન્ય સ્થાનિક રજા
11 નવેમ્બર, બુધવાર Birthday of the Sultan of Kelantan સામાન્ય સ્થાનિક રજા
11 નવેમ્બર, બુધવાર Birthday of the Sultan of Selangor સામાન્ય સ્થાનિક રજા
12 નવેમ્બર, ગુરૂવાર Birthday of the Sultan of Kelantan / Day 2 સામાન્ય સ્થાનિક રજા
24 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Day સંઘીય સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર New Year’s Eve તહેવાર