லெபனான் காலேண்டர் 2022

1 ஜனவரி, சனி கிழமை New Year பொது விடுமுறை
7 ஜனவரி, வெள்ளி கிழமை Orthodox Christmas பொது விடுமுறை
9 பிப்ரவரி, புதன் கிழமை St Maron’s Day பொது விடுமுறை
14 பிப்ரவரி, திங்கள் கிழமை Commemoration of the Assasination of PM Rafic Hariri பொது விடுமுறை
9 மார்ச், புதன் கிழமை Teachers’ Day அனுசரிப்புகள்
21 மார்ச், திங்கள் கிழமை Mother’s Day அனுசரிப்புகள்
25 மார்ச், வெள்ளி கிழமை Feast of the Annunciation பொது விடுமுறை
15 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday பொது விடுமுறை
17 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday பொது விடுமுறை
18 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday பொது விடுமுறை
22 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Orthodox Good Friday அனுசரிப்புகள், வைதீகமான
24 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Orthodox Easter Day அனுசரிப்புகள், வைதீகமான
1 மே, ஞாயிற்று கிழமை Labor Day பொது விடுமுறை
3 மே, செவ்வாய் கிழமை Eid al-Fitr பொது விடுமுறை
6 மே, வெள்ளி கிழமை Martyr’s Day பொது விடுமுறை
25 மே, புதன் கிழமை Liberation and Resistance Day பொது விடுமுறை
26 மே, வியாழன் கிழமை Ascension Day அனுசரிப்புகள்
10 ஜூலை, ஞாயிற்று கிழமை Eid al-Adha பொது விடுமுறை
30 ஜூலை, சனி கிழமை Muharram பொது விடுமுறை
8 ஆகஸ்ட், திங்கள் கிழமை Ashoura பொது விடுமுறை
15 ஆகஸ்ட், திங்கள் கிழமை Assumption of Mary பொது விடுமுறை
8 செப்டம்பர், வியாழன் கிழமை Nativity of Mary அனுசரிப்புகள்
8 அக்டோபர், சனி கிழமை The Prophet’s Birthday பொது விடுமுறை
1 நவம்பர், செவ்வாய் கிழமை All Saints’ Day அனுசரிப்புகள்
22 நவம்பர், செவ்வாய் கிழமை Independence Day பொது விடுமுறை
25 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Christmas Day பொது விடுமுறை