ലെബനൻ കലണ്ടർ 2022

1 ജനുവരി, ശനി New Year പൊതുഅവധിദിനം
7 ജനുവരി, വെള്ളി Orthodox Christmas പൊതുഅവധിദിനം
9 ഫബ്രുവരി, ബുധന്‍ St Maron’s Day പൊതുഅവധിദിനം
14 ഫബ്രുവരി, തിങ്കള്‍ Commemoration of the Assasination of PM Rafic Hariri പൊതുഅവധിദിനം
9 മാർച്ച്, ബുധന്‍ Teachers’ Day ആചാരം
21 മാർച്ച്, തിങ്കള്‍ Mother’s Day ആചാരം
25 മാർച്ച്, വെള്ളി Feast of the Annunciation പൊതുഅവധിദിനം
15 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday പൊതുഅവധിദിനം
17 ഏപ്രിൽ, ഞായർ Easter Sunday പൊതുഅവധിദിനം
18 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Easter Monday പൊതുഅവധിദിനം
22 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Orthodox Good Friday ആഘോഷം, യാഥാസ്ഥിതികൻ
24 ഏപ്രിൽ, ഞായർ Orthodox Easter Day ആഘോഷം, യാഥാസ്ഥിതികൻ
1 മെയ്, ഞായർ Labor Day പൊതുഅവധിദിനം
3 മെയ്, ചൊവ്വ Eid al-Fitr പൊതുഅവധിദിനം
6 മെയ്, വെള്ളി Martyr’s Day പൊതുഅവധിദിനം
25 മെയ്, ബുധന്‍ Liberation and Resistance Day പൊതുഅവധിദിനം
26 മെയ്, വ്യാഴം Ascension Day ആചാരം
10 ജൂലയി, ഞായർ Eid al-Adha പൊതുഅവധിദിനം
30 ജൂലയി, ശനി Muharram പൊതുഅവധിദിനം
8 ഓഗസ്റ്റ്, തിങ്കള്‍ Ashoura പൊതുഅവധിദിനം
15 ഓഗസ്റ്റ്, തിങ്കള്‍ Assumption of Mary പൊതുഅവധിദിനം
8 സെപ്റ്റംബർ, വ്യാഴം Nativity of Mary ആചാരം
8 ഒക്റ്റോബർ, ശനി The Prophet’s Birthday പൊതുഅവധിദിനം
1 നവംബർ, ചൊവ്വ All Saints’ Day ആചാരം
22 നവംബർ, ചൊവ്വ Independence Day പൊതുഅവധിദിനം
25 ഡിസംബർ, ഞായർ Christmas Day പൊതുഅവധിദിനം