ఇండోనేషియా క్యాలెండరు 2022

1 జనవరి, శనివారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
1 ఫిబ్రవరి, మంగళవారం Chinese Lunar New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
27 ఫిబ్రవరి, ఆదివారం Shab e-Meraj ఆప్షనల్ సెలవు
1 మార్చి, మంగళవారం Ascension of the Prophet Muhammad పబ్లిక్ సెలవు
3 మార్చి, గురువారం Nyepi Day Bali పబ్లిక్ సెలవు
15 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
17 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday ఆచారము
1 మే, ఆదివారం International Labor Day పబ్లిక్ సెలవు
3 మే, మంగళవారం Idul Fitri పబ్లిక్ సెలవు
26 మే, గురువారం Ascension Day of Jesus Christ పబ్లిక్ సెలవు
1 జూన్, బుధవారం Pancasila Day జాతీయ సెలవు
10 జూ, ఆదివారం Eid al-Adha పబ్లిక్ సెలవు
30 జూ, శనివారం Muharram / Islamic New Year పబ్లిక్ సెలవు
17 ఆగస్టు, బుధవారం Indonesian Independence Day పబ్లిక్ సెలవు
8 అక్టోబర్, శనివారం The Prophet Muhammad’s Birthday పబ్లిక్ సెలవు
24 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, ఆదివారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
31 డిసెంబర్, శనివారం New Year’s Eve ఆచారము