ઇન્ડોનેશિયા કલેેન્ડર 2022

1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
1 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Chinese Lunar New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
27 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Shab e-Meraj વૈક્લપિક રજા
1 માર્ચ, મંગળવાર Ascension of the Prophet Muhammad સાર્વજનિક રજા
3 માર્ચ, ગુરૂવાર Nyepi Day Bali સાર્વજનિક રજા
15 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
17 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
1 મે, રવિવાર International Labor Day સાર્વજનિક રજા
3 મે, મંગળવાર Idul Fitri સાર્વજનિક રજા
26 મે, ગુરૂવાર Ascension Day of Jesus Christ સાર્વજનિક રજા
1 જૂન, બુધવાર Pancasila Day રાાષ્ટ્રીય રજા
10 જુલાઈ, રવિવાર Eid al-Adha સાર્વજનિક રજા
30 જુલાઈ, શનિવાર Muharram / Islamic New Year સાર્વજનિક રજા
17 ઑગસ્ટ, બુધવાર Indonesian Independence Day સાર્વજનિક રજા
8 ઑક્ટોબર, શનિવાર The Prophet Muhammad’s Birthday સાર્વજનિક રજા
24 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, શનિવાર New Year’s Eve તહેવાર