ഇന്ത്യ കലണ്ടർ 2020

1 ജനുവരി, ബുധന്‍ പുതുവത്സര ദിനം നിയന്ത്രിത അവധിദിനം
26 ജനുവരി, ഞായർ റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനം ഗസറ്റഡ് അവധിദിനം
29 ജനുവരി, ബുധന്‍ ബസന്ത പഞ്ചമി നിയന്ത്രിത അവധിദിനം
9 ഫബ്രുവരി, ഞായർ ഗുരു രവിദാസ് ജയന്തി നിയന്ത്രിത അവധിദിനം
18 ഫബ്രുവരി, ചൊവ്വ മഹാ ഋഷി ദയാനന്ത സരസ്വതി ജയന്തി നിയന്ത്രിത അവധിദിനം
19 ഫബ്രുവരി, ബുധന്‍ ശിവാജി ജയന്തി നിയന്ത്രിത അവധിദിനം
21 ഫബ്രുവരി, വെള്ളി മഹാ ശിവരാത്രി/ശിവരാത്രി ഗസറ്റഡ് അവധിദിനം
9 മാർച്ച്, തിങ്കള്‍ ഹോളിക ദഹനം നിയന്ത്രിത അവധിദിനം
9 മാർച്ച്, തിങ്കള്‍ ഹസ്‌റത് അലിയുടെ ജന്മദിനം നിയന്ത്രിത അവധിദിനം
10 മാർച്ച്, ചൊവ്വ ഹോളി ഗസറ്റഡ് അവധിദിനം
23 മാർച്ച്, തിങ്കള്‍ ശബ് ഇ-മെരാജ് ഇതര അവധിക്കാലം
25 മാർച്ച്, ബുധന്‍ ചൈത്ര ശുക്ളാദി നിയന്ത്രിത അവധിദിനം
2 ഏപ്രിൽ, വ്യാഴം രാമ നവമി ഗസറ്റഡ് അവധിദിനം
6 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ മഹാവീർ ജയന്തി പൊതുഅവധിദിനം
9 ഏപ്രിൽ, വ്യാഴം ശബ് ഇ-ബാരത് ഇതര അവധിക്കാലം
10 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി ദുഃഖ വെള്ളി ഗസറ്റഡ് അവധിദിനം
12 ഏപ്രിൽ, ഞായർ ഈസ്റ്റര് നിയന്ത്രിത അവധിദിനം
13 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ വൈശാഖി നിയന്ത്രിത അവധിദിനം
14 ഏപ്രിൽ, ചൊവ്വ അംബേദ്‌കർ ജയന്തി ആചാരം
14 ഏപ്രിൽ, ചൊവ്വ വിഷു സംസ്ഥാന അവധി ദിനം
15 ഏപ്രിൽ, ബുധന്‍ ഹിമാചൽ ദിനം സംസ്ഥാന അവധി ദിനം
1 മെയ്, വെള്ളി മഹാരാഷ്ട ദിനം സംസ്ഥാന അവധി ദിനം
7 മെയ്, വ്യാഴം രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ജയന്തി നിയന്ത്രിത അവധിദിനം
22 മെയ്, വെള്ളി ജമാത്-ഉൽ-വിദ നിയന്ത്രിത അവധിദിനം
25 മെയ്, തിങ്കള്‍ മഹാറാണ പ്രതാപ ജയന്തി സംസ്ഥാന അവധി ദിനം
31 ജൂലയി, വെള്ളി ഈദ്-ഉൽ-അദ്ഹ/ബക്രീദ് ഗസറ്റഡ് അവധിദിനം
3 ഓഗസ്റ്റ്, തിങ്കള്‍ രക്ഷ ബന്ധൻ നിയന്ത്രിത അവധിദിനം
11 ഓഗസ്റ്റ്, ചൊവ്വ ജന്മാഷ്ടമി (സ്മാർത്ത) നിയന്ത്രിത അവധിദിനം
15 ഓഗസ്റ്റ്, ശനി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ഗസറ്റഡ് അവധിദിനം
16 ഓഗസ്റ്റ്, ഞായർ പാഴ്സി പുതുവർഷം നിയന്ത്രിത അവധിദിനം
22 ഓഗസ്റ്റ്, ശനി ഗണേശ ചതുർഥി/വിനായക ചതുർഥി നിയന്ത്രിത അവധിദിനം
29 ഓഗസ്റ്റ്, ശനി മുഹറം/അഷുറ ഗസറ്റഡ് അവധിദിനം
2 ഒക്റ്റോബർ, വെള്ളി ഗാന്ധി ജയന്തി ഗസറ്റഡ് അവധിദിനം
25 ഒക്റ്റോബർ, ഞായർ ദസറ ഗസറ്റഡ് അവധിദിനം
30 ഒക്റ്റോബർ, വെള്ളി മീലാദ് ഉൻ-നബി/ഈദ്-ഇ-മീലാദ് ഗസറ്റഡ് അവധിദിനം
31 ഒക്റ്റോബർ, ശനി മഹാഋഷി വാൽമീകി ജയന്തി നിയന്ത്രിത അവധിദിനം
1 നവംബർ, ഞായർ ഹരിയാന ദിനം സംസ്ഥാന അവധി ദിനം
4 നവംബർ, ബുധന്‍ കാരക ചതുർഥി നിയന്ത്രിത അവധിദിനം
14 നവംബർ, ശനി ദീപാവലി ഗസറ്റഡ് അവധിദിനം
15 നവംബർ, ഞായർ ഗോവർദ്ധന പൂജ നിയന്ത്രിത അവധിദിനം
20 നവംബർ, വെള്ളി ചട്ട് പൂജ നിയന്ത്രിത അവധിദിനം
30 നവംബർ, തിങ്കള്‍ ഗുരു നാനാക്ക് ജയന്തി പൊതുഅവധിദിനം
24 ഡിസംബർ, വ്യാഴം ക്രിസ്മസ് ഈവ് നിയന്ത്രിത അവധിദിനം