ഫിൻ‌ലാൻ‌ഡ് കലണ്ടർ 2020

1 ജനുവരി, ബുധന്‍ New Year’s Day ദേശീയ അവധി ദിനം
6 ജനുവരി, തിങ്കള്‍ Epiphany ദേശീയ അവധി ദിനം
14 ഫബ്രുവരി, വെള്ളി Valentine’s Day ആചാരം
10 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday ദേശീയ അവധി ദിനം
12 ഏപ്രിൽ, ഞായർ Easter Sunday ആചാരം
13 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Easter Monday ദേശീയ അവധി ദിനം
1 മെയ്, വെള്ളി May Day ദേശീയ അവധി ദിനം
10 മെയ്, ഞായർ Mother’s Day ആചാരം
21 മെയ്, വ്യാഴം Ascension Day ദേശീയ അവധി ദിനം
31 മെയ്, ഞായർ Whit Sunday ആചാരം
19 ജൂൺ, വെള്ളി Midsummer Eve ഡി ഫക്ടോയും ബാങ്ക് അവധിയും
20 ജൂൺ, ശനി Midsummer ദേശീയ അവധി ദിനം
31 ഒക്റ്റോബർ, ശനി All Saint’s Day ദേശീയ അവധി ദിനം
8 നവംബർ, ഞായർ Father’s Day ആചാരം
6 ഡിസംബർ, ഞായർ Independence Day ദേശീയ അവധി ദിനം
24 ഡിസംബർ, വ്യാഴം Christmas Eve ഡി ഫക്ടോയും ബാങ്ക് അവധിയും
25 ഡിസംബർ, വെള്ളി Christmas Day ദേശീയ അവധി ദിനം
26 ഡിസംബർ, ശനി Boxing Day ദേശീയ അവധി ദിനം
31 ഡിസംബർ, വ്യാഴം New Year’s Eve ആചാരം