ફિનલેન્ડ કલેેન્ડર 2020

1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
6 જાન્યુઆરી, સોમવાર Epiphany રાાષ્ટ્રીય રજા
14 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Valentine’s Day તહેવાર
10 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday રાાષ્ટ્રીય રજા
12 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
13 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, શુક્રવાર May Day રાાષ્ટ્રીય રજા
10 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
21 મે, ગુરૂવાર Ascension Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 મે, રવિવાર Whit Sunday તહેવાર
19 જૂન, શુક્રવાર Midsummer Eve ડી ફેક્ટો એંડ બેૈંક હોલિડે
20 જૂન, શનિવાર Midsummer રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ઑક્ટોબર, શનિવાર All Saint’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
8 નવેમ્બર, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
6 ડિસેમ્બર, રવિવાર Independence Day રાાષ્ટ્રીય રજા
24 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Eve ડી ફેક્ટો એંડ બેૈંક હોલિડે
25 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 ડિસેમ્બર, શનિવાર Boxing Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર New Year’s Eve તહેવાર