ഈജിപ്ത് കലണ്ടർ 2022

1 ജനുവരി, ശനി January 1 Bank Holiday ബാങ്ക് അവധി
7 ജനുവരി, വെള്ളി Coptic Christmas Day ദേശീയ അവധി ദിനം
25 ജനുവരി, ചൊവ്വ Revolution Day January 25 ദേശീയ അവധി ദിനം
22 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Coptic Good Friday ആചാരം
23 ഏപ്രിൽ, ശനി Coptic Holy Saturday ആചാരം
24 ഏപ്രിൽ, ഞായർ Coptic Easter Sunday ദേശീയ അവധി ദിനം
25 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Spring Festival ദേശീയ അവധി ദിനം
25 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Sinai Liberation Day ദേശീയ അവധി ദിനം
1 മെയ്, ഞായർ Labor Day ദേശീയ അവധി ദിനം
3 മെയ്, ചൊവ്വ Eid el Fitr ദേശീയ അവധി ദിനം
4 മെയ്, ബുധന്‍ Eid el Fitr Holiday ദേശീയ അവധി ദിനം
5 മെയ്, വ്യാഴം Eid el Fitr Holiday ദേശീയ അവധി ദിനം
30 ജൂൺ, വ്യാഴം June 30 Revolution ദേശീയ അവധി ദിനം
1 ജൂലയി, വെള്ളി July 1 Bank Holiday ബാങ്ക് അവധി
9 ജൂലയി, ശനി Arafat Day ദേശീയ അവധി ദിനം
10 ജൂലയി, ഞായർ Eid al-Adha ദേശീയ അവധി ദിനം
23 ജൂലയി, ശനി Revolution Day July 23 ദേശീയ അവധി ദിനം
30 ജൂലയി, ശനി Muharram ദേശീയ അവധി ദിനം
15 ഓഗസ്റ്റ്, തിങ്കള്‍ Flooding of the Nile ആചാരം
11 സെപ്റ്റംബർ, ഞായർ Nayrouz ആചാരം
6 ഒക്റ്റോബർ, വ്യാഴം Armed Forces Day ദേശീയ അവധി ദിനം
8 ഒക്റ്റോബർ, ശനി Prophet Mohamed’s Birthday ദേശീയ അവധി ദിനം