ఈజిప్ట్ క్యాలెండరు 2022

1 జనవరి, శనివారం January 1 Bank Holiday బ్యాంకు సెలవు
7 జనవరి, శుక్రవారం Coptic Christmas Day జాతీయ సెలవు
25 జనవరి, మంగళవారం Revolution Day January 25 జాతీయ సెలవు
22 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Coptic Good Friday ఆచారము
23 ఏప్రిల్, శనివారం Coptic Holy Saturday ఆచారము
24 ఏప్రిల్, ఆదివారం Coptic Easter Sunday జాతీయ సెలవు
25 ఏప్రిల్, సోమవారం Spring Festival జాతీయ సెలవు
25 ఏప్రిల్, సోమవారం Sinai Liberation Day జాతీయ సెలవు
1 మే, ఆదివారం Labor Day జాతీయ సెలవు
3 మే, మంగళవారం Eid el Fitr జాతీయ సెలవు
4 మే, బుధవారం Eid el Fitr Holiday జాతీయ సెలవు
5 మే, గురువారం Eid el Fitr Holiday జాతీయ సెలవు
30 జూన్, గురువారం June 30 Revolution జాతీయ సెలవు
1 జూ, శుక్రవారం July 1 Bank Holiday బ్యాంకు సెలవు
9 జూ, శనివారం Arafat Day జాతీయ సెలవు
10 జూ, ఆదివారం Eid al-Adha జాతీయ సెలవు
23 జూ, శనివారం Revolution Day July 23 జాతీయ సెలవు
30 జూ, శనివారం Muharram జాతీయ సెలవు
15 ఆగస్టు, సోమవారం Flooding of the Nile ఆచారము
11 సెప్టెంబర్, ఆదివారం Nayrouz ఆచారము
6 అక్టోబర్, గురువారం Armed Forces Day జాతీయ సెలవు
8 అక్టోబర్, శనివారం Prophet Mohamed’s Birthday జాతీయ సెలవు