ഡെൻമാർക്ക് കലണ്ടർ 2020

1 ജനുവരി, ബുധന്‍ New Year’s Day ദേശീയ അവധി ദിനം
1 ജനുവരി, ബുധന്‍ Bank Holiday ബാങ്ക് അവധി
14 ഫബ്രുവരി, വെള്ളി Valentine’s Day ആചാരം
23 ഫബ്രുവരി, ഞായർ Carnival ആചാരം
5 ഏപ്രിൽ, ഞായർ Palm Sunday ആചാരം
9 ഏപ്രിൽ, വ്യാഴം Maundy Thursday ദേശീയ അവധി ദിനം
10 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday ദേശീയ അവധി ദിനം
12 ഏപ്രിൽ, ഞായർ Easter Sunday ദേശീയ അവധി ദിനം
13 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Easter Monday ദേശീയ അവധി ദിനം
1 മെയ്, വെള്ളി Labor Day / May Day സ്വകാര്യമേഖലയിലെ അവധി
5 മെയ്, ചൊവ്വ Liberation Day ആചാരം
8 മെയ്, വെള്ളി Great Prayer Day ദേശീയ അവധി ദിനം
21 മെയ്, വ്യാഴം Ascension Day ദേശീയ അവധി ദിനം
31 മെയ്, ഞായർ Whit Sunday ദേശീയ അവധി ദിനം
1 ജൂൺ, തിങ്കള്‍ Whit Monday ദേശീയ അവധി ദിനം
5 ജൂൺ, വെള്ളി Constitution Day സ്വകാര്യമേഖലയിലെ അവധി
24 ഡിസംബർ, വ്യാഴം Christmas Eve ആചാരം
25 ഡിസംബർ, വെള്ളി Christmas Day ദേശീയ അവധി ദിനം
26 ഡിസംബർ, ശനി 2nd Christmas Day ദേശീയ അവധി ദിനം
31 ഡിസംബർ, വ്യാഴം New Year’s Eve ആചാരം