ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2020

1 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ Bank Holiday ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
23 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಭಾನುವಾರ Carnival ಹಬ್ಬ
5 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Palm Sunday ಹಬ್ಬ
9 ಏಪ್ರಿಲ್, ಗುರುವಾರ Maundy Thursday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
10 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
12 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
13 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ Labor Day / May Day ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ರಜೆ
5 ಮೇ, ಮಂಗಳವಾರ Liberation Day ಹಬ್ಬ
8 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ Great Prayer Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
21 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Ascension Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
31 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Whit Sunday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಜೂನ್, ಸೋಮವಾರ Whit Monday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
5 ಜೂನ್, ಶುಕ್ರವಾರ Constitution Day ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ರಜೆ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Christmas Eve ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Christmas Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ 2nd Christmas Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ