கேமெரூன் காலேண்டர் 2020

1 ஜனவரி, புதன் கிழமை New Year’s Day பொது விடுமுறை
11 பிப்ரவரி, செவ்வாய் கிழமை Youth Day பொது விடுமுறை
10 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday பொது விடுமுறை
12 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday பொது விடுமுறை
1 மே, வெள்ளி கிழமை Labour Day பொது விடுமுறை
20 மே, புதன் கிழமை National Day பொது விடுமுறை
21 மே, வியாழன் கிழமை Ascension Day பொது விடுமுறை
24 மே, ஞாயிற்று கிழமை Eid al-Fitr பொது விடுமுறை
31 ஜூலை, வெள்ளி கிழமை Eid al-Adha பொது விடுமுறை
15 ஆகஸ்ட், சனி கிழமை Assumption of Mary பொது விடுமுறை
1 அக்டோபர், வியாழன் கிழமை Independence of Southern British Cameroons from UK அனுசரிப்புகள்
29 அக்டோபர், வியாழன் கிழமை The Prophet’s Birthday அனுசரிப்புகள்
25 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை Christmas Day பொது விடுமுறை