ബെർമുഡ കലണ്ടർ 2021

1 ജനുവരി, വെള്ളി New Year’s Day പൊതുഅവധിദിനം
14 ഫബ്രുവരി, ഞായർ Valentine’s Day ആചാരം
2 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday പൊതുഅവധിദിനം
4 ഏപ്രിൽ, ഞായർ Easter Sunday ആചാരം
9 മെയ്, ഞായർ Mother’s Day ആചാരം
20 ജൂൺ, ഞായർ Father’s Day ആചാരം
21 ജൂൺ, തിങ്കള്‍ National Heroes Day പൊതുഅവധിദിനം
29 ജൂലയി, വ്യാഴം Emancipation Day പൊതുഅവധിദിനം
30 ജൂലയി, വെള്ളി Somer’s Day പൊതുഅവധിദിനം
6 സെപ്റ്റംബർ, തിങ്കള്‍ Labour Day പൊതുഅവധിദിനം
31 ഒക്റ്റോബർ, ഞായർ Halloween ആചാരം
11 നവംബർ, വ്യാഴം Remembrance Day പൊതുഅവധിദിനം
24 ഡിസംബർ, വെള്ളി Christmas Eve ആചാരം
25 ഡിസംബർ, ശനി Christmas Day പൊതുഅവധിദിനം
26 ഡിസംബർ, ഞായർ Boxing Day ദേശീയ അവധി ദിനം
31 ഡിസംബർ, വെള്ളി New Year’s Eve ആചാരം
Bermuda Holidays Calendar 2021