ഡിസംബർ 2021 കലണ്ടർ - ബെർമുഡ

24 ഡിസംബർ, വെള്ളി Christmas Eve ആചാരം
25 ഡിസംബർ, ശനി Christmas Day പൊതുഅവധിദിനം
26 ഡിസംബർ, ഞായർ Boxing Day ദേശീയ അവധി ദിനം
31 ഡിസംബർ, വെള്ളി New Year’s Eve ആചാരം