డిసెంబర్ 2021 క్యాలెండరు - బెర్ముడా

24 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
26 డిసెంబర్, ఆదివారం Boxing Day జాతీయ సెలవు
31 డిసెంబర్, శుక్రవారం New Year’s Eve ఆచారము