ബെലീസ് കലണ്ടർ 2020

1 ജനുവരി, ബുധന്‍ New Year’s Day പൊതുഅവധിദിനം
9 മാർച്ച്, തിങ്കള്‍ National Heroes and Benefactors Day പൊതുഅവധിദിനം
10 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday പൊതുഅവധിദിനം
11 ഏപ്രിൽ, ശനി Holy Saturday പൊതുഅവധിദിനം
13 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Easter Monday പൊതുഅവധിദിനം
1 മെയ്, വെള്ളി Labor Day / May Day പൊതുഅവധിദിനം
24 മെയ്, ഞായർ Commonwealth Day പൊതുഅവധിദിനം
10 സെപ്റ്റംബർ, വ്യാഴം St. George’s Caye Day പൊതുഅവധിദിനം
21 സെപ്റ്റംബർ, തിങ്കള്‍ Independence Day പൊതുഅവധിദിനം
12 ഒക്റ്റോബർ, തിങ്കള്‍ Pan American Day പൊതുഅവധിദിനം
19 നവംബർ, വ്യാഴം Garifuna Settlement Day പൊതുഅവധിദിനം
25 ഡിസംബർ, വെള്ളി Christmas Day പൊതുഅവധിദിനം
26 ഡിസംബർ, ശനി Boxing Day പൊതുഅവധിദിനം