બેલીઝ કલેેન્ડર 2020

1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
9 માર્ચ, સોમવાર National Heroes and Benefactors Day સાર્વજનિક રજા
10 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
11 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday સાર્વજનિક રજા
13 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
1 મે, શુક્રવાર Labor Day / May Day સાર્વજનિક રજા
24 મે, રવિવાર Commonwealth Day સાર્વજનિક રજા
10 સપ્ટેમ્બર, ગુરૂવાર St. George’s Caye Day સાર્વજનિક રજા
21 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
12 ઑક્ટોબર, સોમવાર Pan American Day સાર્વજનિક રજા
19 નવેમ્બર, ગુરૂવાર Garifuna Settlement Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, શનિવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા