బహరేన్ క్యాలెండరు 2021

1 జనవరి, శుక్రవారం New Year జాతీయ సెలవు
1 మే, శనివారం May Day జాతీయ సెలవు
13 మే, గురువారం Eid al-Fitr జాతీయ సెలవు
14 మే, శుక్రవారం Eid al-Fitr Holiday జాతీయ సెలవు
19 జూ, సోమవారం Arafat Day గవెర్నమెంట్ సెలవు
20 జూ, మంగళవారం Eid al-Adha జాతీయ సెలవు
10 ఆగస్టు, మంగళవారం Muharram జాతీయ సెలవు
19 ఆగస్టు, గురువారం Ashoora జాతీయ సెలవు
19 అక్టోబర్, మంగళవారం The Prophet’s Birthday జాతీయ సెలవు
16 డిసెంబర్, గురువారం National Day జాతీయ సెలవు
Bahrain Holidays Calendar 2021