బహరేన్ క్యాలెండరు 2021

1 జనవరి, శుక్రవారం New Year జాతీయ సెలవు
1 మే, శనివారం May Day జాతీయ సెలవు
13 మే, గురువారం Eid al-Fitr జాతీయ సెలవు
14 మే, శుక్రవారం Eid al-Fitr Holiday జాతీయ సెలవు
19 జూ, సోమవారం Arafat Day గవెర్నమెంట్ సెలవు
20 జూ, మంగళవారం Eid al-Adha జాతీయ సెలవు
10 ఆగస్టు, మంగళవారం Muharram జాతీయ సెలవు
19 ఆగస్టు, గురువారం Ashoora జాతీయ సెలవు
19 అక్టోబర్, మంగళవారం The Prophet’s Birthday జాతీయ సెలవు
16 డిసెంబర్, గురువారం National Day జాతీయ సెలవు