બહેરિન કલેેન્ડર 2021

1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, શનિવાર May Day રાાષ્ટ્રીય રજા
13 મે, ગુરૂવાર Eid al-Fitr રાાષ્ટ્રીય રજા
14 મે, શુક્રવાર Eid al-Fitr Holiday રાાષ્ટ્રીય રજા
19 જુલાઈ, સોમવાર Arafat Day સરકારી રજા
20 જુલાઈ, મંગળવાર Eid al-Adha રાાષ્ટ્રીય રજા
10 ઑગસ્ટ, મંગળવાર Muharram રાાષ્ટ્રીય રજા
19 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર Ashoora રાાષ્ટ્રીય રજા
19 ઑક્ટોબર, મંગળવાર The Prophet’s Birthday રાાષ્ટ્રીય રજા
16 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર National Day રાાષ્ટ્રીય રજા
Bahrain Holidays Calendar 2021