బహరేన్ క్యాలెండరు 2020

1 జనవరి, బుధవారం New Year జాతీయ సెలవు
1 మే, శుక్రవారం May Day జాతీయ సెలవు
24 మే, ఆదివారం Eid al-Fitr జాతీయ సెలవు
25 మే, సోమవారం Eid al-Fitr Holiday జాతీయ సెలవు
30 జూ, గురువారం Arafat Day గవెర్నమెంట్ సెలవు
31 జూ, శుక్రవారం Eid al-Adha జాతీయ సెలవు
20 ఆగస్టు, గురువారం Muharram జాతీయ సెలవు
29 ఆగస్టు, శనివారం Ashoora జాతీయ సెలవు
29 అక్టోబర్, గురువారం The Prophet’s Birthday జాతీయ సెలవు
16 డిసెంబర్, బుధవారం National Day జాతీయ సెలవు