બહેરિન કલેેન્ડર 2020

1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, શુક્રવાર May Day રાાષ્ટ્રીય રજા
24 મે, રવિવાર Eid al-Fitr રાાષ્ટ્રીય રજા
25 મે, સોમવાર Eid al-Fitr Holiday રાાષ્ટ્રીય રજા
30 જુલાઈ, ગુરૂવાર Arafat Day સરકારી રજા
31 જુલાઈ, શુક્રવાર Eid al-Adha રાાષ્ટ્રીય રજા
20 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર Muharram રાાષ્ટ્રીય રજા
29 ઑગસ્ટ, શનિવાર Ashoora રાાષ્ટ્રીય રજા
29 ઑક્ટોબર, ગુરૂવાર The Prophet’s Birthday રાાષ્ટ્રીય રજા
16 ડિસેમ્બર, બુધવાર National Day રાાષ્ટ્રીય રજા