അസർബൈജാൻ കലണ്ടർ 2020

1 ജനുവരി, ബുധന്‍ New Year’s Day പൊതുഅവധിദിനം
20 ജനുവരി, തിങ്കള്‍ Martyr’s Day പൊതുഅവധിദിനം
8 മാർച്ച്, ഞായർ Women’s Day പൊതുഅവധിദിനം
20 മാർച്ച്, വെള്ളി Nowruz/Spring Holiday പൊതുഅവധിദിനം
9 മെയ്, ശനി Victory Day over Fascism പൊതുഅവധിദിനം
28 മെയ്, വ്യാഴം Republic Day പൊതുഅവധിദിനം
15 ജൂൺ, തിങ്കള്‍ Day of National Salvation of the Azerbaijani People പൊതുഅവധിദിനം
26 ജൂൺ, വെള്ളി Azerbaijan Armed Forces Day പൊതുഅവധിദിനം
18 ഒക്റ്റോബർ, ഞായർ National Independence Day ആചാരം
9 നവംബർ, തിങ്കള്‍ State Flag Day of Azerbaijan പൊതുഅവധിദിനം
12 നവംബർ, വ്യാഴം Constitution Day ആചാരം
17 നവംബർ, ചൊവ്വ National Revival Day ആചാരം
31 ഡിസംബർ, വ്യാഴം New Year’s Eve ആചാരം
31 ഡിസംബർ, വ്യാഴം World Azerbaijanis Solidarity Day പൊതുഅവധിദിനം