ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2020

1 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ New Year’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
20 ಜನವರಿ, ಸೋಮವಾರ Martyr’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
8 ಮಾರ್ಚ್, ಭಾನುವಾರ Women’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
20 ಮಾರ್ಚ್, ಶುಕ್ರವಾರ Nowruz/Spring Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
9 ಮೇ, ಶನಿವಾರ Victory Day over Fascism ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
28 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Republic Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
15 ಜೂನ್, ಸೋಮವಾರ Day of National Salvation of the Azerbaijani People ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಜೂನ್, ಶುಕ್ರವಾರ Azerbaijan Armed Forces Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
18 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಭಾನುವಾರ National Independence Day ಹಬ್ಬ
9 ನವೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ State Flag Day of Azerbaijan ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
12 ನವೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Constitution Day ಹಬ್ಬ
17 ನವೆಂಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ National Revival Day ಹಬ್ಬ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ World Azerbaijanis Solidarity Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ