ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬುಡಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2021

1 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
2 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
5 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
3 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Labour Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
24 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Whit Monday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
2 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ Carnival Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
3 ಆಗಸ್ಟ್, ಮಂಗಳವಾರ Carnival Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ನವೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Independence Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ನವೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Independence Day observed ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
9 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ National Heroes Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Boxing Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
Antigua and Barbuda Holidays Calendar 2021