ಮೇ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬುಡಾ

3 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Labour Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
24 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Whit Monday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ