ఆంటీగా మరియు బార్బుడా క్యాలెండరు 2021

1 జనవరి, శుక్రవారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
2 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
5 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday పబ్లిక్ సెలవు
3 మే, సోమవారం Labour Day పబ్లిక్ సెలవు
24 మే, సోమవారం Whit Monday పబ్లిక్ సెలవు
2 ఆగస్టు, సోమవారం Carnival Holiday పబ్లిక్ సెలవు
3 ఆగస్టు, మంగళవారం Carnival Holiday పబ్లిక్ సెలవు
1 నవంబర్, సోమవారం Independence Day పబ్లిక్ సెలవు
1 నవంబర్, సోమవారం Independence Day observed పబ్లిక్ సెలవు
9 డిసెంబర్, గురువారం National Heroes Day పబ్లిక్ సెలవు
25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
26 డిసెంబర్, ఆదివారం Boxing Day పబ్లిక్ సెలవు
Antigua and Barbuda Holidays Calendar 2021