അംഗോള കലണ്ടർ 2022

1 ജനുവരി, ശനി New Year പൊതുഅവധിദിനം
4 ഫബ്രുവരി, വെള്ളി Day off for Liberation Movement Day പൊതുഅവധിദിനം
4 ഫബ്രുവരി, വെള്ളി Liberation Movement Day പൊതുഅവധിദിനം
1 മാർച്ച്, ചൊവ്വ Carnival പൊതുഅവധിദിനം
8 മാർച്ച്, ചൊവ്വ International Woman’s Day പൊതുഅവധിദിനം
23 മാർച്ച്, ബുധന്‍ Southern Africa Liberation Day പൊതുഅവധിദിനം
4 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Peace Day പൊതുഅവധിദിനം
15 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday പൊതുഅവധിദിനം
1 മെയ്, ഞായർ May Day പൊതുഅവധിദിനം
17 സെപ്റ്റംബർ, ശനി National Hero Day പൊതുഅവധിദിനം
17 സെപ്റ്റംബർ, ശനി Day off for National Hero Day പൊതുഅവധിദിനം
2 നവംബർ, ബുധന്‍ All Soul’s Day പൊതുഅവധിദിനം
11 നവംബർ, വെള്ളി Independence Day പൊതുഅവധിദിനം
25 ഡിസംബർ, ഞായർ Christmas Day പൊതുഅവധിദിനം