ಅಂಗೋಲಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2022

1 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ New Year ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
4 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Day off for Liberation Movement Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
4 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Liberation Movement Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಮಾರ್ಚ್, ಮಂಗಳವಾರ Carnival ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
8 ಮಾರ್ಚ್, ಮಂಗಳವಾರ International Woman’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
23 ಮಾರ್ಚ್, ಬುಧವಾರ Southern Africa Liberation Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
4 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Peace Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
15 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ May Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ National Hero Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Day off for National Hero Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
2 ನವೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ All Soul’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
11 ನವೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Independence Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ