அங்கோலா காலேண்டர் 2021

1 ஜனவரி, வெள்ளி கிழமை New Year பொது விடுமுறை
4 பிப்ரவரி, வியாழன் கிழமை Day off for Liberation Movement Day பொது விடுமுறை
4 பிப்ரவரி, வியாழன் கிழமை Liberation Movement Day பொது விடுமுறை
16 பிப்ரவரி, செவ்வாய் கிழமை Carnival பொது விடுமுறை
8 மார்ச், திங்கள் கிழமை International Woman’s Day பொது விடுமுறை
23 மார்ச், செவ்வாய் கிழமை Southern Africa Liberation Day பொது விடுமுறை
2 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday பொது விடுமுறை
4 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Peace Day பொது விடுமுறை
1 மே, சனி கிழமை May Day பொது விடுமுறை
17 செப்டம்பர், வெள்ளி கிழமை National Hero Day பொது விடுமுறை
17 செப்டம்பர், வெள்ளி கிழமை Day off for National Hero Day பொது விடுமுறை
2 நவம்பர், செவ்வாய் கிழமை All Soul’s Day பொது விடுமுறை
11 நவம்பர், வியாழன் கிழமை Independence Day பொது விடுமுறை
25 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Day பொது விடுமுறை
Angola Holidays Calendar 2021