అంగోలా క్యాలెండరు 2021

1 జనవరి, శుక్రవారం New Year పబ్లిక్ సెలవు
4 ఫిబ్రవరి, గురువారం Day off for Liberation Movement Day పబ్లిక్ సెలవు
4 ఫిబ్రవరి, గురువారం Liberation Movement Day పబ్లిక్ సెలవు
16 ఫిబ్రవరి, మంగళవారం Carnival పబ్లిక్ సెలవు
8 మార్చి, సోమవారం International Woman’s Day పబ్లిక్ సెలవు
23 మార్చి, మంగళవారం Southern Africa Liberation Day పబ్లిక్ సెలవు
2 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
4 ఏప్రిల్, ఆదివారం Peace Day పబ్లిక్ సెలవు
1 మే, శనివారం May Day పబ్లిక్ సెలవు
17 సెప్టెంబర్, శుక్రవారం National Hero Day పబ్లిక్ సెలవు
17 సెప్టెంబర్, శుక్రవారం Day off for National Hero Day పబ్లిక్ సెలవు
2 నవంబర్, మంగళవారం All Soul’s Day పబ్లిక్ సెలవు
11 నవంబర్, గురువారం Independence Day పబ్లిక్ సెలవు
25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
Angola Holidays Calendar 2021