അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കലണ്ടർ 2020

24 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Ramadan starts പൊതുഅവധിദിനം
28 ഏപ്രിൽ, ചൊവ്വ Afghan Victory Day പൊതുഅവധിദിനം
24 മെയ്, ഞായർ Eid al-Fitr പൊതുഅവധിദിനം
25 മെയ്, തിങ്കള്‍ Eid al-Fitr Holiday പൊതുഅവധിദിനം
26 മെയ്, ചൊവ്വ Eid al-Fitr Holiday പൊതുഅവധിദിനം
30 ജൂലയി, വ്യാഴം Day of Arafat പൊതുഅവധിദിനം
31 ജൂലയി, വെള്ളി Eid al-Qurban പൊതുഅവധിദിനം
1 ഓഗസ്റ്റ്, ശനി Eid al-Qurban Holiday പൊതുഅവധിദിനം
2 ഓഗസ്റ്റ്, ഞായർ Eid al-Qurban Holiday പൊതുഅവധിദിനം
19 ഓഗസ്റ്റ്, ബുധന്‍ Independence Day പൊതുഅവധിദിനം
29 ഓഗസ്റ്റ്, ശനി Ashura പൊതുഅവധിദിനം
9 സെപ്റ്റംബർ, ബുധന്‍ Martyrs and Ahmad Shah Masoud Day പൊതുഅവധിദിനം
29 ഒക്റ്റോബർ, വ്യാഴം The Prophet’s Birthday പൊതുഅവധിദിനം