அக்டோபர் 2021 காலேண்டர் - பிரேசில்

12 அக்டோபர், செவ்வாய் கிழமை Our Lady of Aparecida / Children’s Day in Brazil தேசிய விடுமுறை
15 அக்டோபர், வெள்ளி கிழமை Teacher’s Day அனுசரிப்புகள்
28 அக்டோபர், வியாழன் கிழமை Public Service கட்டாயமற்ற விடுமுறை