ഒക്റ്റോബർ 2021 കലണ്ടർ - ബ്രസീൽ

12 ഒക്റ്റോബർ, ചൊവ്വ Our Lady of Aparecida / Children’s Day in Brazil ദേശീയ അവധി ദിനം
15 ഒക്റ്റോബർ, വെള്ളി Teacher’s Day ആചാരം
28 ഒക്റ്റോബർ, വ്യാഴം Public Service ഇതര അവധിക്കാലം