ഡിസംബർ 2021 കലണ്ടർ - ബെൽജിയം

6 ഡിസംബർ, തിങ്കള്‍ St. Nicholas Day ആചാരം
24 ഡിസംബർ, വെള്ളി Christmas Eve ആചാരം
25 ഡിസംബർ, ശനി Christmas Day ദേശീയ അവധി ദിനം
26 ഡിസംബർ, ഞായർ Boxing Day ബാങ്ക് അവധി
31 ഡിസംബർ, വെള്ളി New Year’s Eve ആചാരം