જાન્યુઆરી 2021 કલેેન્ડર - બેલ્જિયમ

1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
6 જાન્યુઆરી, બુધવાર Epiphany તહેવાર