அக்டோபர் 2021 காலேண்டர் - ஆர்மீனியா

9 அக்டோபர், சனி கிழமை Translator’s Day அனுசரிப்புகள்
31 அக்டோபர், ஞாயிற்று கிழமை Halloween அனுசரிப்புகள்