ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಅರ್ಮೇನಿಯಾ

9 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ Translator’s Day ಹಬ್ಬ
31 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಭಾನುವಾರ Halloween ಹಬ್ಬ