ഡിസംബർ 2020 കലണ്ടർ - സിംഗപ്പൂർ

24 ഡിസംബർ, വ്യാഴം Christmas Eve ആചാരം
25 ഡിസംബർ, വെള്ളി Christmas Day ദേശീയ അവധി ദിനം
31 ഡിസംബർ, വ്യാഴം New Year’s Eve ആചാരം